KONTAKTY

HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.
Poštová 1661/2
921 01, Piešťany
tel: +421 33 77 44 606
fax: +421 33 77 44 606
napíšte nám
mobil: 0903 718279
mobil: 0903 457177
MĚNOVÁ KALKULAČKA

Obchodné podmienky / Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o. , Teplická 27/104 , Piešťany, IČO: 46 456 554 zápis v OR Trnava, Vložka číslo: 28476/T (ďalej len „HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátene údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. . o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzke spoločnosti HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o. a zároveň je tiež zverejnený na webovej stránke spoločnosti www.lidlmusic.sk a www.hudobnynastroj.sk

 

Článok 1

Právo na uplatnenie reklamácie

Každý výrobok predávaný spoločnosťou HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o. je pri predaji na požiadanie spotrebiteľa predvedený a preskúšaný, aby sa kupujúci zoznámil s jeho funkciami a údržbou ako aj s technickými a prevádzkovými podmienkami popísanými v návodoch na obsluhu týchto výrobkov.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, pripojenom k tovaru, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a pokiaľ je tovar zaplombovaný, nesmie porušiť tieto plomby.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (t. j. pokladničný blok z registračnej pokladnice).

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného výrobku, (ii) výmenou výrobku, (iii) vrátením kúpnej ceny výrobku, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Článok 2

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu u predávajúceho spravidla v tej prevádzke, v ktorej bol tovar zakúpený. Spotrebiteľ je však oprávnený uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek inej prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť (§ 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (záručný servis – t. j. autorizované servisné opravovne príslušného výrobcu, ktorých zoznam je uvedený v záručnom liste), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci práva na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy (§ 625 Občianskeho zákonníka). Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 

Článok 3

Zodpovednosť predávajúceho

HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§619 ods.2 Občianskeho zákonníka).


Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru ak:

 • spotrebiteľ si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy;
 • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený;
 • z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím;
 • boli porušené ochranné plomby na tovare;
 • boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie (napr. prevádzka pri nesprávnom pripájanom napätí, pripájanie na nedovolené zdroje prúdu) alebo zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti;
 • sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti;

 

Článok 4

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka)., Pokiaľ na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (§ 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).

Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec previať sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Ak HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka spotrebiteľovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na spotrebiteľovi, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. o prípadných vadách tovaru vie, je povinná na ne spotrebiteľa pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. spotrebiteľa neupozornila, je spotrebiteľ oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je spotrebiteľ povinný vrátiť spoločnosti HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal, t. j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

 

Článok 5

Prijatie reklamácie

Pri reklamovaní vady tovaru je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe ( t. j. pokladničný blok z registračnej pokladnice), záručný list (ak bol k predajnej veci vydaný) a originálny obal výrobku (ak je to možné).

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec predávajúceho poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622-623 Občianskeho zákonníka); na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (§ 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa).

 

O prijatej reklamácii sa spotrebiteľovi vždy vystaví a odovzdá písomné potvrdenie (§ 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa) o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil ( doklad o reklamácii), ktorý bude obsahovať:

 • dátum uplatnenia reklamácie;
 • rozhodnutie spotrebiteľa, ktoré z práv podľa všeobecného predpisu (§ 622 – 623 Občianskeho zákonníka) uplatňuje;
 • stručný popis reklamovaného tovaru;
 • informáciu o tom, kedy a kde bol tovar zakúpený;
 • cena, za akú bol tovar zakúpený;
 • stručný popis vady, prípadne ako k vade došlo;
 • pečiatka a podpis pracovníka, ktorý reklamáciu prijal;
 • kontaktné údaje spotrebiteľa (meno, priezvisko, adresa, telefonický prípadne e-mailový kontakt)

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou časťou vybavenie reklamácie, list oboznámi spotrebiteľa o vybavení reklamácie alebo e- mailová či sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

 • Ak je výsledkom reklamačného konania výmena vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového tovaru.
  Ak si zákazník vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamácií prevziať.
 • Kupujúci je povinný vyzdvihnúť opravený reklamovaný výrobok do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak si kupujúci nevyzdvihne výrobok do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má spoločnosť HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. právo výrobok predať po predchádzajúcom písomnom upozornení a uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní, ak jej bude známa adresa kupujúceho. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. výťažok predaja po odrátaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok musí kupujúci uplatniť v predajni HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o. kde bola reklamácia uplatnená.

Článok 6

Práva spotrebiteľa (spôsob vybavenia reklamácie) – poučenie podľa 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré si spotrebiteľ včas uplatní, má právo, podľa charakteru vady:

 

 • Pri odstrániteľných vadách:

Spotrebiteľ má pravo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne, včas odstránená alebo, aby bola vadná vec vymenená za novú. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

 • Pri neodstrániteľnej vade, ktorá braní tomu, aby sa vec riadne užívala, ako vec bez vady:

Spotrebiteľ má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riade vec užívať. Ako neodstrániteľná sa posudzuje aj vada, ktorej reklamácia nebola vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie.

 • Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady:

Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len či si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

Článok 7

Reklamácia použitého tovaru a tovaru predávaného za nižšiu cenu

V prípade predaja použitých vecí sa spotrebiteľ môže s kupujúcim dohodnúť aj na kratšej ako 24-mesačnej záručnej dobe, najmenej však v trvaní 12 mesiacov.

Práva zo zodpovednosti za vady použitej veci zanikajú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci alebo do doby, na ktorej predávajúci a spotrebiteľ dohodli podľa bodu 1 článku 7.

Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením .Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú je dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1, 2. veta Občianskeho zákonníka).

Ak je vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu z ceny.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a platí pre všetky predajne spoločnosti HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o.

 

Článok 9

Oprávnené osoby pre prevzatie reklamácie

V predajni HUDOBNÝ NÁSTROJ  s.r.o. V Piešťanoch, Teplická 2276/30 sú oprávnené osoby:Ing.Marián Marko a Ing.Jozef Pátrovič, na predajni Prešov. Bernardeta Pirohová, na predajni v Michalovciach PeterTimko.

 

Orgán dozoru - Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Odbor výkonu dozoru,
tel. č.: 033/5512 689, 033/5512 690, fax č.: 033/5512 656,

YzkzZTdk